ŠIANDIENOS VARDADIENIAI:
2019 m. spalio 20 d. sekmadienis - 15:17
IŠ ARČIAU:

2014-02-06. Purvinom kojom nelipkit ant žiedų

Vygandas Juozapas Račkaitis – rašytojas prozininkas, poetas, publicistas, žurnalistas, vertėjas, Teresės Mikeliūnaitės Anykščių kultūros premijos laureatas, Anykščių rajono Garbės pilietis – sausio mėnesį šventė savo 75 metų jubiliejų. Jubiliejaus proga pasveikinau garbų sukaktuvininką ir susitariau dėl interviu. Rašytojas pasikvietė pas save namo. Vos įėjęs nustebau, koks panašus butas į mano mamos, buvusios mokytojos lituanistės, butą Elektrėnuose. Anykštėnų inteligentų kambarys kvepia kava, pulsuoja maloniu jaukumu. Rankų darbo užuolaidos ir staltiesė spinduliuoja šviesa ir švara. Austa lovatiesė ir kilimai primena audinius iš močiutės skrynios. Viena siena gausiai nukabinėta paveikslais. Kitos užstatytos „sekcijomis“, kurių lentynos linksta nuo knygų gausos. Kambarį puošia medinės rūpintojėlio, angelo ir kitokios skulptūrėlės. Ir tik ant rašomojo stalo stovintis įjungtas kompiuteris rodo, kad čia – ne muziejus. Susėdę prie kavos pradėjome kalbėtis:


2014-01-28. Tarp kardo ir trimito

Praėjusį sekmadienį Anykščių kultūros centro kaimo kapela „Grieža“ šventė savo 15 metų jubiliejų. Ta proga kapela surengė koncertą. Pilnutėlėje kultūros centro salėje žiūrovai pritardami muzikantams plojo ir dainavo. Muzikantams padėjo ir buvę kapelos nariai. Koncerte dainavo Regina Stumburienė, net 6 metus buvusi kapelos nare, o Gabrielė Griauzdaitė dainavo ir grojo kontrabosu. Koncertą savo dainavimu papuošė ir Rimvydas Griauzdė. Renginį sumaniai vedė naujasis AKC režisierius Jonas Buziliauskas. Jis su švelnia humoro doze skaitė Juozo Erlicko ir ankstyvąją Pauliaus Širvio poeziją. Renginį paįvairino AKC kolektyvas „Volungės“, kaimo kapela „Anykšta“, iš Vilniaus atvykusi Grigiškių kaimo kapela „Gryčia“. „Griežą“ jubiliejaus proga sveikino Anykščių rajono meras, Kultūros centro kolektyvai, muzikantų giminės ir draugai. Koncerte dalyvavęs tautinių šokių kolektyvas „Gojus“ kapelą pasveikino eilėmis:


2013-12-19. Dai­li­nin­kė ga­le­ri­ją ap­mė­tė gniūž­tė­mis

Anykš­čių me­ni­nin­kų aso­cia­ci­ja įgy­ven­di­na pro­jek­tą „Gat­vės ga­le­ri­ja”. Šio pro­jek­to tiks­las yra pa­mi­nė­ti Pa­sau­lio anykš­tė­nų me­tus.  Anykš­čių mies­to cen­tre įreng­to­je vit­ri­no­je iki šių me­tų pa­bai­gos bus eks­po­nuo­ja­mi Pa­sau­lio anykš­tė­nų dai­li­nin­kų dar­bai, juos ne­mo­ka­mai ga­lės ap­žiū­rė­ti vi­si pra­ei­viai. Pro­jek­tą re­mia LR kul­tū­ros rė­mi­mo fon­das ir Anykš­čių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Gruo­džio mė­ne­sį ga­le­ri­jo­je pri­sta­to­ma ke­ra­mi­kė, Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rė Ra­mū­nė Pranc­ke­vi­čiū­tė.  Ji yra pa­ro­dų, kon­kur­sų ir ple­ne­rų or­ga­ni­za­to­rė, ren­gian­ti res­pub­li­ki­nius Lie­tu­vos me­ni­nės pa­skir­ties ko­le­gi­jų stu­den­tų ple­ne­rus Ni­do­je. Ra­mū­nė yra da­ly­va­vu­si tarp­tau­ti­niuo­se ple­ne­ruo­se Len­ki­jo­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je. Sa­vo kū­ri­nius eks­po­nuo­ja gru­pi­nė­se ir per­so­na­li­nė­se pa­ro­do­se.

Ke­ra­mi­kos dar­bų pa­ro­dos ati­da­ry­mo pro­ga kal­bi­na­me dai­li­nin­kę Ra­mū­nę Pranc­ke­vi­čiū­tę.2013-11-15. Žurnalistas mėgaujasi muziejininkyste

Tautvydas KontrimavičiusŠiuo metu maketuojamas paskutinis Pasaulio anykštėnų bendrijos pusmetinio almanacho „Pasaulio anykštėnas“ numeris. Solidus 120 puslapių leidinys pasiekia skaitytojus du kartus per metus – rudenį ir pavasarį. Trečius metus almanachą sudaro ir redaguoja Tautvydas Kontrimavičius. 


Pasidalinti savo mintimis apie šio leidinio misiją ir ateities sumanymus paprašėme redaktorių Tautvydą Kontrimavičių.2013-11-08. Ginklakalio darbų paroda

Bronius BudreikaAnykščių menininkų asociacija įgyvendina projektą „Gatvės galerija”. Šio projekto tikslas yra paminėti Pasaulio anykštėnų metus.  Anykščių miesto centre įrengtoje vitrinoje iki šių metų pabaigos bus eksponuojami Pasaulio anykštėnų dailininkų darbai, juos nemokamai galės apžiūrėti visi praeiviai. Projektą remia LR kultūros rėmimo fondas ir Anykščių rajono savivaldybė. Šį kartą galerijoje pristatomas kalvis, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys Bronius Budreika.

Kalvystės darbų parodos atidarymo proga kalbiname tautodailininką Bronių Budreiką:


2013-10-24. Galiu dainuoti, bet režisuoti įdomiau

Arvydas NavalinskasPraėjusį trečiadienį Pasaulio anykštėnų kūrybos centre įvyko nuotaikingas renginys. Sukaktuvinė rašytojo Rimanto Povilo Vanago ir CO dovana anykštėnams patiko. Vakaro programos atlikėjai: Rasa Poškuvienė, Radvilė Talačkaitė, Albertas Pranskūnas, Gintautas Eimanavičius, Liudas Stakus, Paulius Stankevičius, Robertas Raišelis, Saulius Rasalas ir Žilvinas Pranas Smalskas skaitė rašytojo tekstus ir vaidino mizanscenas. Renginį režisavo Arvydas Navalinskas.


2013-10-17. MAN ĮDOMU DIRBTI

Rimantas Povilas VanagasRimantas Povilas Vanagas

Praėjusią savaitę rašytojas, poetas, žurnalistas, redaktorius, vertėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Rimantas Povilas Vanagas šventė savo šešiasdešimt penkerių metų jubiliejų. Garbingos sukakties proga rašytoją sveikino Anykščių r. savivaldybės meras Sigutis Obelevičius, vicemeras Donatas Krikštaponis, mero patarėjas Antanas Baura. Anykštėnus kviečia Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje veikianti paroda „Šventoji – rašytojo Rimanto Povilo Vanago dvynė“.
Į  redakciją užėjęs garbusis sukaktuvininkas pasidalino savo mintimis su „Šilelio” skaitytojais.2013-10-03. Dabar dainuosiu Tau, tik Tau, miela

Kazimieras JakutisKazimieras Jakutis

Anykščių krašte, lyg šilelyje medžiai, žaliuoja Lietuvos literatūros klasikai. Virš Anykščių,  kuriuose tradiciškai vyksta nacionalinis bardų festivalis „Purpurinis vakaras“, nuolat sklando poetinis žodis ir muzika. Literatų šilelyje „ošia“ ir bardas Kazimieras Jakutis.

Šį penktadienį atlikėjas koncertu Anykščiuose pristato savo naująją, jau penktąją kompaktinę plokštelę „Jaunos dienos“. Koncerto proga laikraštis „Šilelis“ kalbėjosi su poetu ir muzikos autoriumi Kazimieru Jakučiu-Pagulbiu.2013-09-26. Į „Gat­vės ga­le­ri­ją” at­skri­do an­ge­lai

Valdas PelegrimasValdas Pelegrimas

Anykš­čių me­ni­nin­kų aso­cia­ci­ja įgy­ven­di­na pro­jek­tą „Gat­vės ga­le­ri­ja”. Šio pro­jek­to tiks­las yra pa­mi­nė­ti Pa­sau­lio anykš­tė­nų me­tus.  Anykš­čių mies­to cen­tre įreng­to­je vit­ri­no­je iki šių me­tų pa­bai­gos bus eks­po­nuo­ja­mi Pa­sau­lio anykš­tė­nų dai­li­nin­kų dar­bai, juos ne­mo­ka­mai ga­lės ap­žiū­rė­ti vi­si pra­ei­viai. Pro­jek­tą re­mia LR kul­tū­ros rė­mi­mo fon­das ir Anykš­čių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Ant­ra­sis ga­le­ri­jo­je pri­sta­to­mas au­to­rius yra dai­lių­jų dir­bi­nių iš me­džio kū­rė­jas Val­das Pe­leg­ri­mas.

Parodos išeks­po­na­vi­mo pro­ga kal­bėjomės su me­ni­nin­ku Val­du Pe­leg­ri­mu:2013-09-19. Tarp katalikiškų kryžių ir pagoniškų ugnies skulptūrų

Jolanta ZabulytėJolanta Zabulytė

Anykščiuose vyksta pasirengimas derliaus šventei „Obuolinėms“. Tarp šventės rengėjų nuolat matome aktyvią bendruomenės narę, humanitarinių mokslų, menotyros daktarę Jolantą Zabulytę. Jolantos veikla neapsiriboja tik Vilniumi ir  Kaunu, ji ir Anykščiams aukoja labai daug savo laiko. Rudens lygės ir „Obuolinių“ išvakarėse pakalbinome mokslininkę ir aktyvistę Jolantą Zabulytę.2013-09-11. Aš dar dainuosiu

Regina StumburienėRegina Stumburienė

Šią savaitę Anykščių kultūros centro etnografė – folkloristė Regina Stumburienė švenčia savo šešiasdešimtmetį. Anykštėnų mylimą tradicinių kultūros renginių organizatorę ir vedėją Reginą garbingo jubiliejaus proga sveikino miestelėnai, kolegos, draugai.

Pakalbinome linksmąją dainininkę  Reginą Stumburienę.


 2013-09-06. Architekto pašaukimas - kūryba

Kęstutis IndriūnasKęstutis Indriūnas

Kūrybinių industrijų parkas "Architetkūros centras" rengia keliaujančią parodą „Architektūra arti mūsų“. Architektūros parodos koncepcija – parodyti, kas gero pastatyta per pastaruosius kelis dešimtmečius įvairiuose Lietuvos regionuose, apeinant tris šalies didmiesčius: Vilnių, Kauną, Klaipėdą. Parodą lydės paskaita-diskusija apie kokybišką architektūrą. Architektūros cerntras su šia paroda planuoja apkeliauti beveik visą Lietuvą, pradedant Molėtų, Ignalinos ir Utenos rajonais. Anykštėno Kęstučio Indriūno projektai šioje parodoje puikuosis tarp geriausių architektų darbų. Kalbiname dailininką, dizainerį ir architektą Kęstutį indriūną:2013-08-30. Tapyti portretai skamba

G. Pintukaitė - VelečkienėG. Pintukaitė - Velečkienė
Vieną gražų rugpjūčio savaitgalį, bevaikštinėjančią su šeima šventinių Anykščių centre sutikome ir pakalbinome Lietuvos dailininku sajungos narę,  Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros narę , Vilniaus Naujamiesčio moksleivių namų dailes vyr.pedagogę ir dailes studijos vadovę, dainininkę ir tapytoją - portretistę, surengusią jau 29 personalines parodas, dalyvavusią 59-iose grupinėse parodose bei 5-iuose simpoziumuose Grytę Pintukaitę – Valečkienę.


2013-08-23. Balnokim, broliai, žirgus!

Gintaras KaltenisGintaras Kaltenis

Praėjusią  savaitę Niūronyse trečiąjį kartą vyko, sporto klubo „Origonas“ organizuojamos respublikinės konkūrų varžybos „Arklio muziejaus taurė“. Varžybos subūrė per penkiasdešimt raitelių iš visos Lietuvos ir gausų būrį žiūrovų. Tarp žiūrovų sutikome ir pakalbinome žirginio sporto mylėtoją ir raitelį, kiek laiko gyvenusį Andrioniškyje Gintarą Kaltenį.2013-08-16. Troškimai pildosi

Jolanta PupkienėJolanta Pupkienė

Šiais metais jau tryliktą kartą Troškūnuose įvyko tarptautinis jaunimo festivalis – kūrybinė stovykla “Troškimai”.

Festivalio sumanytoja ir projekto vadovė Jolanta Pupkienė, paklausta, kaip sekasi surengti tiek festivalių, greitakalbe pradėjo berti informaciją:2013-08-09. Trūksta šokančių vyrų

Jūratė UselienėJūratė Uselienė

Nuaidėjusios miesto šventės skambusis akordas buvo Anykščių kultūros centro istorinio šokio studijos “Baltoji pavana” koncertas Anykščių  Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios šventoriuje. Šiuo koncertu šokio studija “Baltoji pavana” pažymėjo savo dešimties metų jubiliejų. Koncerte dalyvavo renesanso muzikos ir šokių ansamblis „Banchetto musicale” iš Vilniaus, Anykščių muzikos mokyklos senosios muzikos ansamblis „Pavana" bei aktorius Jonas Čepulis ir režisierius Erikas Druskinas.


Kalbiname šokio studijos “Baltoji pavana” įkūrėją ir vadovę Jūratę Uselienę.2013-08-02. Garsas turi būti prasmingas

Stanislovas AglinskasStanislovas Aglinskas

Per Anykščius nuvilnijo miesto šventė, apvainikavusi Pasaulio anykštėnų metus.

Šventės metu net du projektus, susijusius su Pasaulio anykštėnais, įgyvendino VšĮ „Prasmingas garsas“.


Kalbiname VšĮ „Prasmingas garsas“ įkūrėją ir vadovą Stanislovą Aglinską.2013-07-26. Anykščiuose atidaryta „Gatvės galerija”

Alvydas LatėnasAlvydas Latėnas

Anykščių menininkų asociacija įgyvendina projektą “Gatvės galerija”. Šio projekto tikslas yra paminėti Pasaulio anykštėnų metus.  Anykščių miesto centre įrengtoje vitrinoje, iki šių metų pabaigos, bus eksponuojami Pasaulio anykštėnų dailininkų darbai, juos nemokamai galės apžiūrėti visi praeiviai. Projektą remia LR kultūros rėmimo fondas ir Anykščių rajono savivaldybė. Pirmasis galerijoje pristatomas autorius yra tapytojas Alvydas Latėnas.

Galerijos atidarymo proga kalbiname dailininką Alvydą Latėną.2013-07-19. Žygdarbis neužmirštas, didvyriai pagerbti

Vilma PaulauskaitėVilma Paulauskaitė
Nuskambėjo renginys, skirtas Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlanto vandenyną 80 - mečiui paminėti. Šį žygdarbį 1943 metais Puntuko akmenyje įamžino architektas B. Pundzius ir akmentašys V. Giraitis, iškaldami žuvusių lakūnų bareljefus ir Testamentą. Šioje vietoje ir šiemet iš liepos 16 – tos vakaro į 17 – tos rytą tradiciškai vyko skrydžio paminėjimas.

Renginio išvakarėse kalbinome daugiametę šių renginių režisierę ir vedėją, Anykščių kultūros centro direktorės pavaduotoją Vilmą Paulauskaitę.1 2 3 4 5         

;      
Sprendimas: DPromoLink