ŠIANDIENOS VARDADIENIAI:
2019 m. spalio 20 d. sekmadienis - 14:03
REDAKTORIAUS SKILTIS:

2013-11-22. Ar visi, kurie ruošiasi karui, nori taikos?

Visai šalia Lietuvos šių metų rugsėjo mėnesį vyko karinės pratybos „Zapad 2013”, kuriose savo pasirengimą išbandė Rusijos ir Baltarusijos kariškiai. Pratybos vyko Rusijos ir Baltarusijos teritorijose, įskaitant ir Karaliaučiaus kraštą. Manevruose dalyvavo apie 60 lėktuvų, 250 kovinės technikos vienetų ir apie 12 tūkstančių kariškių.


Neužilgo ir mūsiškiai pažvangino ginklais. Lapkričio 9 dieną baigėsi Baltijos šalių regione ir Lenkijoje vykusios tarptautinės NATO pratybos „Tvirtas džiazas 2013”. Manevruose dalyvavo daugiau nei 6 tūkst. karių ir civilių iš 28 NATO šalių ir trijų šalių partnerių – Švedijos, Suomijos ir Ukrainos. Lietuva šioms pratyboms skyrė daugiau nei 300 karių, kurie buvo dislokuoti Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje ir Norvegijoje.


2013-11-15. Už žiurkę didesnis, už velnią gudresnis

Į redakciją paskambino vienkiemio Troškūnų seniūnijoje gyventojas ir piktinosi, kad bebrų niekas nemedžioja. Pasak jo, pilni melioracijos grioviai bebrų užtvankų. Vanduo tiek pakeltas, kad semia dirbamus laukus. Negana to, keli bebrai atsikraustė į visai šalia namų, gale sodo, iškastą tvenkinį. Dieną jų nesimato, o naktimis graužia šalia tvenkinio pasodintus medelius, sodo obelis. Kaip su jais kovoti?


2013-11-08. Mylėk kaip dūšią, krėsk kaip grūšią

Lietuvoje nerimsta ginčai: vaiko mušimas yra jo auklėjimas ar žalojimas? Grupė Seimo narių ir keli valdininkai sumanė įteisinti tokias įstatymų pataisas, kad tėvai savo vaiko negalės nei papurtyti, nei pabarti. Jeigu tėvai išdrįs šitaip auklėti savo atžalas, iš jų vaikus atims policija. Tik kažin, kas geriau vaikui, ar pliaukštelėjimas per užpakalį, kai žino už ką gavo, ar pusės metų jo laikymas valdiškoje įstaigoje, atskirtam nuo tėvų?


2013-10-30. Vėlinių vėjas nešioja vėles

Pasak tautosakos, vėlėms judėti padeda vėjas, dėl to kiekvienos Vėlinės yra vėjuotos. Vėlines lietuviai šventė nuo senovės. Tai pagoniška šventė. Nuo rudens lygiadienio šventės Lygės prasidėdavo Ilgių metas. Įsigalėjus krikščionybei, Ilges pavadino Vėlinėmis. Vėlinės seniau tęsdavosi ilgą laiką. Maždaug nuo rudens derliaus nuėmimo pabaigos – Sambarių šventės iki pat Kūčių – tai pats tamsiausias metų laikas. Jo metu lietuviai prisimindavo mirusius, laiką skirdavo buvimui namuose su šeima. Tokių vakarų metu būdavo pasakojamos pasakos, mįslės, minklės ir perduodamos tradicijos. Tai būdavo ne tik vėlių pagerbimas ir prisiminimas, bet ir šeimos bei artimųjų pasibuvimas kartu. Per Vėlines buvo paplitęs  paprotys susėdus už stalo pasakoti šiurpias istorijas apie vėles. Po tokių istorijų išeiti į lauką būdavo baisu. Vakare šeimyna valgydavo tylėdama, netyčia nukritęs maistas buvo paliekamas toms vėlėms, kurių nebuvo kam pakviesti.


2013-10-24. Tei­sė į gy­vy­bę – svar­biau­sia pri­gim­ti­nė tei­sė

Išsikovojome Nepriklausomybę ir į Europos Sąjungą įstojome, bet nusikaltimų Lietuvoje nemažėja. Per keletą metų  ir Anykščių krašte padaryta  labai sunkių nusikaltimų. Anykščių rajone 1993 metais beisbolo lazda ir kastuvu buvo užmuštas anykštėnas muitininkas. Netoli Anykščių 1999 metais dviejų dienų laikotarpiu beisbolo lazda buvo uždaužyti du anykštėnai. Traupio seniūnijos vienkiemyje 2007 m. buvo sumušta ir surištomis rankomis šulinyje nuskandinta senutė. 2008 m. Anykščių miesto šventės metu šalia Kultūros centro naktį buvo užmuštas anykštėnas. Trau­pio se­niū­ni­jos kai­me 2010 m. sa­vo na­mo prie­an­gy­je kumš­čiais bu­vo už­muš­tas žmo­gus.2013-10-10. 900 išbandymų valdžia

Štai Jūs var­to­te de­vy­ni­šim­to­jo „Ši­le­lio“ nu­me­rio pus­la­pius. Try­lik­tus me­tus skai­čiuo­jan­tis laik­raš­tis ta­po Jū­sų drau­gu. Ar pri­si­me­na­te, kaip „Ši­le­lis“ kei­tė­si, kol pa­ma­žu ta­po to­kiu, koks jis yra šian­dien? Mū­sų laik­raš­čiui va­do­vau­ja jau ket­vir­ta­sis re­dak­to­rius. Taip, kaip ar­chi­tek­tas pro­jek­tuo­ja pa­sta­tus ir for­muo­ja mies­to vei­dą, kaip re­ži­sie­rius su­dė­lio­ja ak­cen­tus sta­to­ma­me spek­tak­ly­je ar ki­ne, taip ir re­dak­to­rius nu­le­mia lei­di­nio idė­ją ir struk­tū­rą. Pa­kal­bi­no­me vi­sus laik­raš­čio re­dak­to­rius, ku­rie mie­lai su­ti­ko su skai­ty­to­jais pa­si­da­lin­ti sa­vo pri­si­mi­ni­mais.2013-10-04. Ne vien kultūros tyko pavojus

Rugsėjo 25 dieną Vilniuje vyko Lietuvos kultūros darbuotojų mitingas. Tai buvo pirmas kartas, kai susivienijo Lietuvos kultūros centrų, bibliotekų, muziejų ir savivaldos kolegijos darbuotojai. Mitinge dalyvavo atstovai iš visų Lietuvos regionų. Iš Anykščių kultūros įstaigų mitingavo grupelė Anykščių kultūros centro ir Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos atstovų. Anykščių muziejininkai mitinge nedalyvavo.2013-09-19. Kas sukurs legendas?

Žilvinas Pranas SmalskasŽilvinas Pranas Smalskas

Anykščiuose vėl statomas filmas. Šį kartą tai – komedija. Lietuviškų filmų kūrėjai jau seniai pamėgo dirbti Anykščiuose, kviečia filmuotis anykštėnus. Viename iš Anykščiuose sukurtų filmų Sergejus Jovaiša įtikinamai suvaidino stribą, Galina Germanavičienė – sovietinę tardytoją. Dažnam filme priešus vaizduoja stipriais, o partizanus – jaunuoliais, ne visai rimtai, lyg juokais kovojančius prieš sovietų valdžią. Atrodo, kad kai kuriems režisieriams studijos Rusijoje uždėjo tokį štampą, jog jie negali pavaizduoti Lietuvos kario stipriu žmogumi. Tiesa, pokario sulaukė ne daug stiprių asmenybių. Karus dažniausiai išgyvendavo bailiai ir prisitaikėliai. Tik ar reikia nuolat tai pabrėžti? Juk buvo ir partizaninėje kovoje laimėtų mūšių, kodėl apie tai nestatomi filmai? Kine dažnai matoma scena, kai vienas pusgirtis rusas suvaro minią lietuvių į traukinį. Tie paklusniai eina ir neatsiranda nė vieno vyro, kuris priėjęs duotų į snukį ir atimtų karabiną. Kodėl mes taip vaizduojami? Ar Lietuvoje nėra drąsių vyrų? Kodėl nepabrėžiamas lietuvių didvyriškumas, pasiaukojimas, drąsa? Kodėl nekuriamos legendos, kurios įkvėptų jaunimą, leistų didžiuotis savo tauta?2013-09-11. Valstybė - žemė, kalba, pinigai

Keliaudami po pasaulį ir nuvykę į svečią šalį, mes ne iš gamtos, ne iš gyventojų aprangos ar architektūros suprantame, kad esame svetur. Visoje Europoje gamta labai panaši, žmonės jau seniai nenešioja tautinių kostiumų, statydami pastatus naudoja tas pačias medžiagas, važinėja tų pačių firmų automobiliais. Iš skirtumų pirmiausiai pastebime kitokius nei Lietuvoje užrašus, muitines, tada išgirstame tos šalies kalbą, o vėliau pamatome ir tos šalies pinigus. Teritorija, kalba ir pinigai – tai  trys pagrindiniai dalykai, kurie parodo valstybės savarankiškumą. Šiandien Lietuva turi visus tris šiuos savo identiteto ramsčius. Kažin, ar ilgai turės?2013-09-06. Kaltas vienas šlubas vilkas?

Rajone užfiksuoti daugkartiniai vilkų plėšikavimo atvejai. Vos ne kasdien gauname naujų faktų. Pasak Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko Dainiaus Žiogelio, Anykščių rajone vilkai jau papjovė keliasdešimt naminių gyvūnų. Vilkai puldinėja veršius, avis, ožkas ir kitus gyvūnus. Labiausiai mūsų krašto vilkai pamėgo šunis, šiemet jie nusinešė apie 15 šunų.


 

Nusikaltėlio portretą nupiešė Ž. Smalskas2013-08-23. Užsilipu ant kalno, toli, toli matau...

Žilvinas Pranas SmalskasŽilvinas Pranas Smalskas
Anykščiuose dingo šešiolikmetė mergina. Ieško policija, giminaičiai, draugai. Miestelis sunerimęs, nejauku, nesaugu. Visus kamuoja nežinia, kas jai galėjo atsitikti, ar ji atsiras. Į ateitį pažvelgti galėdavo aiškiaregė Vanga, ar pranašė Kasandra. O kiek toli mato ateitį tokio amžiaus merginos? Ar išeidama iš namų ji pagalvojo, kas bus toliau? Gyvenimas kažkuo primena žaidimą šachmatais, kiekvienas žaidėjas turi numatyti kelis veiksmus į priekį. Kuo toliau gali numatyti, tuo esi pranašesnis už kitą žaidėją, kuris gyvena gal tik šia diena, ar šia minute.
2013-08-16. Nebijokit, jis nekanda!

Praėjusią savaitę Telšių rajone, per žvėrių aptvaro grotas, šernas įkando mergaitei. Tą pačią savaitę Klaipėdoje šuo apkandžiojo mažametį vaiką. Tikriausiai neatsirastų nei vieno, kuris nežino ką reiškia gyvūno įkandimas. Juk šuniukai, kačiukai ir kiti gyvūnėliai savo dantimis grybšteli ne tik praeivius, bet ir šeimos narius. Žmonėms įkanda ne tik laukiniai, bet vis plačiau namuose laikomi šunys, katės, šeškai, žiurkės, triušiai, šinšilos ir kitokie gyvūnai. Įkąsti gali bet kuris gyvis, jei tik turi dantis.


2013-08-09. Nei vilkas sotus, nei avis sveika

Šiemet Anykščių rajone vilkai ypatingai suįžūlėjo. Nuo metų pradžios jau užfiksuota keliasdešimt naminių gyvūnų užpuolimo atvejų. Pasak Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko Dainiaus Žiogelio, jau užregistruoti 13 šunų, 3 veršių ir per 25 avių bei ožkų papjovimo atvejai. Užregistruotų vilkų užpuolimo atvejų teritorija labai plati. Dažniausi atvejai pastebėti nuo Elmininkų iki Traupio. Manoma, kad čia siaučia dvi vilkų šeimynos. Viena – apie Anykščius, tarp Ažuožerių ir Elmininkų, o kita – nuo Kavarsko link Traupio. D. Žiogelis kreipėsi į  Savivaldybę, kad toji nusiųstų prašymą LR aplinkos ministerijai dėl leidimo sumažinti vilkų skaičių Anykščių rajone.


2013-08-02. Ach, tos žuvys …

Dažnas gamtos mylėtojas tiki, kad indėnai gyveno harmonijoje su gamta. Jie sumedžiodavo ir sužvejodavo tik tiek, kiek reikėdavo tai dienai maistui. Gal jie nejautė godumo, taip būdingo šiandieniniam žmogui? O gal negaudydavo daugiau, nei suvalgo tik todėl, kad neturėjo šaldytuvų? Šiandien turime daug priemonių ir galimybių ilgai išlaikyti žuvį tinkamą maistui. Tačiau vis daugiau žmonių žvejoja pramogai. Jie kitus žvejus, kurie gaudo žuvį maistui, pašaipiai vadina „mėsininkais“. Patys turi daugiau pinigų, geresnę žvejybos įrangą ir važiuoja žvejoti pramogai.

2013-07-26. Pritarti, prieštarauti, ar nesikišti?

Lietuvoje nenutyla aistros, dėl leidimo homoseksualams žygiuoti Vilniuje Gedimino prospektu. Šiuo klausimu kiekvienas iš mūsų galime turėti savo nuomonę. Bet, kad susidaryti nuomonę, reikia atsakyti į kelis klausimus:


 Homoseksualumas kas tai?
Dažnai girdime posakį: “Tikras vyras”. Kiekvienas tikras vyras ir kiekviena tikra moteris savo kūnuose turi ir vyriškų ir moteriškų hormonų. Kad žmogaus organizme būtų 100 % vienos lyties hormonų, taip nebūna. Kurių hormonų organizme yra daugiau, tie ir nulemia žmogaus lytį. Pasitaiko tarp žmonių ir tarp gyvūnų, kad organizme sutrinka vyriškų ir moteriškų hormonų pusiausvyra. Keičiasi kūnas, elgėsys ir psichika. Ar tai fizinis, ar psichinis sutrikimas? O gal tai liga? Lietuvos psichinės sveikatos profesinės organizacijos savo pozicijos viešai nėra paskelbusios. Pask Tarptautinių žodžių žodyno, kurį 1985 metais išleido Vyriausioji enciklopedijų redakcija “homoseksualizmas” – lytinis iškrypimas, lytinis potraukis savo lyties organizmui. Laisvoji enciklopedija “Vikipedija” santūresnė: “Homoseksualumas – lytinė orientacija, pasižyminti potraukiu tos pačios lyties asmenims. Šis terminas apibūdina tiek asmens savivoką ir patiriamus jausmus, tiek elgseną”. :LGBT (arba GLBT) yra inicialai, kuriais apibūdinamos lesbietės, gėjai, biseksualūs ir transeksualūs žmonės”.2013-07-19. Mieli „Šilelio“ skaitytojai

Žilvinas Pranas Smalskas
prisistatau Jums, kaip naujas šio laikraščio redaktorius. Susipažinkime, nors gal mane ir pažįstate, nes jau daugiau nei tris dešimtmečius gyvenu Anykščiuose, myliu šį kraštą ir jo žmones. 


Ateidamas į šias pareigas, galvojau, kad noriu rašyti tik apie grožį ir apie gėrį, kurio taip maža Lietuvos spaudoje. Deja,  pirmas mano reportažas bus apie apgautą aklą berniuką, kuriam paaukotus pinigus pradangino lėšas rinkęs fondas. Taigi, tokia ta mūsų Lietuva, tokie ir Anykščiai. Visko čia yra, bet tikrai žinau, kad dorų ir sąžiningų žmonių – dauguma. Į Jus ir kreipiuosi. Siųskite mūsų laikraščiui geras žinias, pasidalinkite geromis naujienomis, pasidžiaukite artimo sėkme.
1 2         

;      
Sprendimas: DPromoLink