ŠIANDIENOS VARDADIENIAI:
2021 m. gruodžio 2 d. ketvirtadienis - 14:24
NAUJIENOS:

2018-08-27. SĄJŪDIS mirė – tegyvuoja SĄJŪDIS!

 
1988 metais gyvenau ir dirbau Vilniuje. Tuo laikotarpiu, kaip ir dauguma Lietuvos žmonių, buvau pavargęs nuo gyvenimo kai viena buvo kalbama kita galvojama trečia daroma. Tų pačių metų birželio 2 d. laikraštyje „Vakarinės naujienos“ perskaičiau nežymų informacinį skelbimuką, kad Verkių mokslininkų rūmuose vyks diskusija „Ar įveiksime biurokratiją?“. Nuvykau ten. Vyko gyva diskusija. Kalbėjo Kazimieras Antanaitis, Kazimiera Prunskienė ir daugelis kitų. Buvo nuspręsta organizuotis. Tam buvo pasirinkta diskusija ekonominiais klausimais, numatoma birželio 3 d. Mokslų akademijos salėje.
    Tą dieną minėtoje vietoje susirinko pilna salė žmonių. Pirmininkavo akademikas Eduardas Vilkas. Dar pilnai neįsibėgėjus diskusijai ekonominiais klausimais, susirinkimo vedimo iniciatyvą perėmė „suokalbininkai“. Tačiau susirinkimo eiga galėjo ir nesikeisti. Buvo momentas kai nebuvo aišku kokia linkme susirinkimas pakryps. Tuo metu į susirinkimą atvyko Zigmas Vaišvila ir perėmė iniciatyvą. Buvo nuspręsta siūlyti kandidatus į Sąjūdžio iniciatyvinę grupę. Nedelsdamas pirmu kandidatu pasiūliau Zigmą Vaišvilą. Pasipylė kitų kandidatų siūlymai. Siūlymų eigoje dar pasiūliau dabartinį „Respublikos“ savininką Vitą Tomkų.
    Sąjūdžiui įsibėgėjant, pasiūliau iš kraštiečių, gyvenančių Vilniuje, surasti Lietuvos regionų kuratorius. Mane patvirtino kuratoriumi Anykščiams. Užmezgiau ryšį su Audriumi Butkevičiumi. Gaudavau jam „Sąjūdžio žinias“. Plečiantis Sąjūdžiui, padėjau suorganizuoti pirmąjį Sąjūdžio mitingą Dainų slėnyje – suderinau Kazimieros Prunskienės atvykimą, Arvydo Juozaičio atvežimą į mitingą.
    Sąjūdžiui prarandant jėgą, pradėjau ieškoti atsakymo kodėl tas vyksta? Taip gimė „Kreipimasis į Lietuvos žmones“:

    „Mes įžengėme į žymių permainų laikotarpį. Mūsų akyse subyrėjo didžiulė imperija, siekusi sukurti rojų žemėje. Nusirito galinga, daug vilčių teikusi tautinio atgimimo banga, atidengdama, deja, tik mūsų suvargusią ir nuodėmingą dvasią.
    Pinigų ir valdžios troškimo, smurto ir ištvirkimo persunkta atmosfera priimtina ne visiems ir tai teikia didžiulę viltį. Nemaža dalis ne tik suaugusiųjų, bet ir jaunimo gręžiasi į tas dvasines vertybes, kurios atskleidžiamos originaliausioje knygoje - Biblijoje ir yra amžinos. Joje parodytas ir kelias, kaip šios vertybės gali įsitvirtinti mūsų kasdieniniame gyvenime.
    Nepriklausomybė, suteikusi mums pasirinkimo laisvę, paliko mus be patikimų ideologinių orientyrų. Bažnyčia, šviesaus dvasingumo palaikytoja, okupacijos metu nesugebėjo užpildyti atsiradusios tuštumos. Į mūsų gyvenimą pradėjo skverbtis parapsichologija, astrologija, okultizmas, spiritizmas, mistika, burtai, prietarai.
Šviesesnieji protai mato šios padėties pražūtį ir beviltiškai bando stabdyti šį procesą deja, ne daug kas žino, kaip tai padaryti, nes mūsų tikro dvasinio gyvenimo patirtis yra labai maža.
    Dėkodami mūsų seneliams ir tėvams už išsaugotą tikėjimą pastebime, kad dabar reikalingas išsamesnis Dievo ir Jo valios pažinimas.
    Krikščionybė – tai nuostabiai paprastas ir viską paaiškinantis mokymas. Jo grožis ir gylis atsiskleidžia iš pirminių šaltinių, būtent,- iš pirminių, nes dabartinė krikščionybė yra taip iškreipta, kad praranda esmę ir todėl tampa nepriimtina.
    Mums reikia grįžti prie krikščionybės ištakų, nuvalyti nuo jos šimtmečių apnašas ir tada prasidės tikrasis Atgimimas, ta GEROJI DVASIA, kuri mus jungė Baltijos kelyje, prie Parlamento rūmų - vėl sugrįš. Argi jūs nenorėtumėte vėl patirti to jausmo dar kartą ir gal dar žymiai stipriau? Mes to labai norime ir mes tuo tikime, nes “… kaip vanduo pripildo jūrą, taip Žemė bus pilna Viešpaties pažinimo”. (Biblija, pranašas Izaijas, 11 skyrius 9 skirsnis)
    Troškimas būti laisviems nuo išorinės priespaudos per tautinio atgimimo Sąjūdį atvedė į laisvę. Širdys veržėsi į šviesią ateitį, deja, laikui bėgant, laisvė apkarto, o šviesios ateities vizija aptemo. Lietuva yra Europos Sąjungoje ir tai vieniems teikia vilties, kitiems nesukelia jokių emocijų, treti jau mato dar vieną aklavietę tautos istorijoje.
    Kodėl, atrodo, nuoširdžiausias gėrio siekimas davė priešingus rezultatus? Kur daromos klaidos? Ne vienas bandome rasti atsakymą į šiuos klausimus.
Pinigų ir valdžios troškimo, smurto ir ištvirkimo persunkta atmosfera rodo esant dar vieną blokados žiedą – mūsų nuodėmingą prigimtį, kurios negalime įveikti dėl savo dvasinio tamsumo, aklumo ar užsispyrimo, todėl atėjus į valdžią bet kuriai partijai dažniausiai buvo siekiama savų interesų, nors sakoma, kad nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo.
    „Dievas duoda valdžiai galią sergėti teisingumą. Dievo žmonės turi melstis už valdžią ir ją remti, jeigu ji stengiasi valdyti teisingai. Kai valdžia engia savo valdinius, Dievo žmonės privalo drąsiai pakilti ir pasmerkti ją. O kai tenka aiškiai pasirinkti, ar klausyti, ką valdžia sako, ar daryti, kaip Dievas liepia, krikščionys privalo paklusti Dievui“. (Biblijos Enciklopedija 158 psl. „Valdžia“)
Valdžia, sauganti ir puoselėjanti teisingumą, vadinama Dievo tarnaite. Valdžia, pamynusi teisingumą, tampa šėtono bendrininke. Tai tinka tiek pasaulietinei, tiek bažnytinei valdžiai.
Linkėdami mūsų valdžios žmonėms išminties ir proto, suprasdami, jog išmintis - atpažinti blogį, o protas – jo vengti, atkreipiame dėmesį į tai, kad keli ydingi, amoralūs reiškiniai jau yra įteisinti, tai – rūkymas, girtavimas, paleistuvystė (kol kas – sekso reikmenų parduotuvių legalizavimas), homoseksualizmas, azartiniai žaidimai, būrėjų, astrologų, parapsichologų, ekstrasensų veikla. Savo eilės laukia prostitucija, narkomanija.
    Siūlome panaikinti įstatymus, įteisinančius amoralius reiškinius ir siekti, kad ateityje tokie reiškiniai nebūtų įteisinami.
    Kviečiame Lietuvą paskelbti demilitarizuota zona, nes Lietuvai toliau grimztant į ištvirkavimo, godumo, pavydo, pykčio, girtuoklystės, narkomanijos liūną nei NATO, nei Rusijos vienašalės saugumo garantijos neapsaugos šalies nuo atpildo iš Dangaus, nes Biblijoje 127 psalmėje sakoma: „Jei Viešpats nestato namų, veltui vargsta statytojai, Jei Viešpats nesaugo miesto, veltui budi sargai“. Patariama bendradarbiauti su Rytais ir Vakarais nesijungiant į sąjungas ar blokus.
    Maždaug prieš du tūkstančius metų apaštalas Paulius rašė: „Paskutinėmis dienomis užeis sunkūs laikai, nes žmonės bus savimylos, godūs pinigų, pasipūtę, išdidūs, piktžodžiautojai, neklusnūs gimdytojams, nedėkingi, nedorėliai, nemeilūs, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantys, šiurkštūs, storžieviai, nekenčiantys to, kas gera, išdavikai, pramuštgalviai, pasipūtėliai, labiau linkę į malonumus, negu į Dievą, kurie dedasi maldingi, bet atsižadėję maldingumo jėgos“.
    Pažvelgę į save šiandieną matome, kad komentarai čia nebereikalingi.
    Vienintelė išeitis – visa širdimi atsigręžti į savo Kūrėją – Dievą. Pavyzdį mums turėtų rodyti     Bažnyčia, kuri šiandieną yra susiskaldžiusi, užmigusi bei prisitaikiusi prie pasaulietinių reikalavimų.
    Kviečiame ieškoti atsakymo į klausimą: kas yra krikščionis, kai mes esame skirtingi? Ar esame viena, kaip teigiama? Neturėdami tos meilės, į kurią kviečia Dievo Sūnus, nebūsime „šviesa ir druska“ pasauliui.
    „Broliai, Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jus, kad visi vienaip sutartumėte ir nebūtumėte susiskaldę, kad būtumėt vienos dvasios ir vienos minties <…> O jeigu jūs apie ką nors manote kitaip, Dievas jums tai apreikš.“ ,– rašė apaštalas Paulius.
Siūlome burtis į krikščionių bičiulystės namus, siekiant tiesos, tikėjimo, meilės ir ramybės su tais, kurie iš tyros širdies šaukiasi Viešpaties.“
Tegyvuoja Dvasinio atgimimo sąjūdis!

Romualdas Repšys

          

      
Sprendimas: DPromoLink